Regulamin usług streamingowych

O§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin Serwisu Internetowego pn. OVER HORSE SKLEP Z PRODUKTAMI DLA KONI (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług przez Administratora, tj. OVER HORSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łasku (adres: ul. Spółdzielcza 1A, 98-100 Łask), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000655180, posiadającą numer NIP 8311635354, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł w całości opłaconym – w ramach ww. serwisu internetowego, zlokalizowanego pod adresem internetowym https://over-horse.com/oraz jego rozwinięciami.
 2. Niniejszy regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi pod adresem internetowym https://over-horse.com przed zawarciem przez niego Umowy, w sposób umożliwiający pozyskanie, utrwalenie oraz odtwarzanie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Akceptacja przez Użytkownika treści Regulaminu jest warunkiem niezbędnym zawarcia przez niego Umowy. Powyższej akceptacji Użytkownik dokonuje w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w postaci elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w ramach procesu zakupowego w Serwisie Internetowym.
 5. Oprócz niniejszego Regulaminu, treść Umowy łączącej Użytkownika z Administratorem wyznaczają warunki podane w trakcie procesu zakupowego (takie jak wybrane przez Użytkownika Materiały Audiowizualne oraz cena za ich udostępnienie oraz Okres Udostępnienia, treść oświadczeń (w tym zgód) wyrażonych przez Użytkownika podczas procesu zakupowego (np. zgoda na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia treści cyfrowych, skutkująca utratą prawa odstąpienia od Umowy) oraz – stosownie do przypadku – postanowienia zawarte w innych dokumentach (np. w warunkach określonej promocji), każdorazowo udostępnianych Użytkownikowi podczas procesu zakupowego.
 • 2. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe zwroty mają następujące znaczenie:

1) Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis Internetowy pn. OVER HORSE SKLEP Z PRODUKTAMI DLA KONI (zlokalizowany pod adresem internetowym https://over-horse.com oraz jego rozwinięciami), którym jest OVER HORSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łasku;

2) Serwis Internetowy – strona internetowa umożliwiająca dostęp do Materiałów Audiowizualnych objętych Umową, przeznaczone dla urządzeń stacjonarnych oraz przenośnych takich jak: tablety, telefony komórkowe, smartfony oraz palmtopy, wyposażonych w odpowiednie systemy operacyjne; korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego, z wyłączeniem Usług, nie podlega odpłatności;

3) Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu Internetowego przypisany Użytkownikowi, powstający w wyniku dokonania przez niego rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz krokami przewidzianymi w Serwisie Internetowym, a następnie korzystania z niego pod warunkiem pozostawania zalogowanym;

4) Materiały Audiowizualne – wszelkie treści cyfrowe zamieszczone, kontrolowane oraz udostępniane (pod adresem internetowym: https://over-horse.com lub jego rozwinięciami) przez Administratora w dowolnej formie, w szczególności materiały audiowizualne, tekstowe, graficzne, fotograficzne oraz dźwiękowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dostęp do określonych Materiałów Audiowizualnych jest Użytkownikowi przyznawany w wyniku zawarcia przez niego Umowy z Administratorem na Usługi udostępnienia ww. treści. Świadczenie przez Administratora Usług na rzecz Użytkowników, umożliwiających dostęp do określonych Materiałów Audiowizualnych, opiera się na odrębnej Umowie zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem;

5) Obsługa Klienta – jednostka w strukturze organizacyjnej Administratora, której zadaniem jest udzielanie Użytkownikowi pomocy oraz informacji niezbędnych do korzystania z Usług Serwisu Internetowego. Z Obsługą Klienta można się skontaktować przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem internetowym: https://over-horse.com/kontakt/

6) Okres Udostępnienia – oznaczony przedział czasu (np.14 dni) w którym Użytkownik posiada dostęp do określonych Materiałów Audiowizualnych oraz za który jest on zobowiązany uiścić cenę. Okres Udostępnienia trwa do momentu (wyznaczonego przez dzień, godzinę, minuty i sekundy) przypadającego dokładnie po upływie czasu stanowiącego iloczyn okresów 24-godzinnych oraz liczby dni składających się na dany Okres Udostępnienia, liczonego od chwili zawarcia Umowy o dostęp do określonych Materiałów Audiowizualnych;

7) Operator Płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

8) Platformy Sprzętowe – środowiska programistyczne, spełniające wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie (§ 6) oraz posiadające dostęp do Internetu, za pośrednictwem których istnieje możliwość skorzystania z Usług Serwisu Internetowego oraz odtwarzania Materiałów Audiowizualnych objętych Umową;

9) Usługa – odpłatne czasowe udostępnienie, w tym Udzielenie Dostępu, Użytkownikowi do odtwarzania Materiałów Audiowizualnych na podstawie zawartej z Administratorem Umowy za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Usługi te są tzw. usługami opartymi na dostępie warunkowym w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, a ich nabycie przez Użytkownika w drodze Umowy warunkuje uzyskanie przez niego dostępu (możliwość oglądania) do określonych (objętych Umową) Materiałów Audiowizualnych. Wszystkie Materiały Audiowizualne, do których Użytkownik może uzyskać dostęp w wyniku skorzystania z Serwisu Internetowego, w rezultacie zawarcia Umowy, są udostępniane wyłącznie przez Administratora;

10) Umowa – umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną między Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora na rzecz Użytkownika określonej Usługi za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Treść Umowy wyznaczają: (i) warunki podane w trakcie procesu zakupowego (takie jak wybrane przez Użytkownika Materiały Audiowizualne, cena za ich udostępnienie, tj. cena za Usługę oraz czas, przez który Użytkownik ma możliwość oglądania Materiałów Audiowizualnych, tj. Okres Udostępnienia), (ii) treść oświadczeń (w tym zgód) wyrażonych przez Użytkownika podczas procesu zakupowego (np. zgoda na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia treści cyfrowych, skutkująca utratą prawa odstąpienia od Umowy), (iii) postanowienia Regulaminu oraz – stosownie do przypadku – (iv) postanowienia zawarte w innych dokumentach (np. w warunkach określonej promocji), każdorazowo udostępnianych Użytkownikowi podczas procesu zakupowego w taki sposób, by mógł się on z nimi zapoznać, jak również je utrwalić oraz odtwarzać;

11) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu Internetowego na skutek rejestracji Konta Użytkownika, w tym zawierająca Umowę i korzystająca z Materiałów Audiowizualnych;

12) Udzielenie Dostępu – przekazanie do wiedzy Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego unikalnego kodu alfanumerycznego lub linku (hiperłącze internetowe) aktywującego Usługę.

 • 3. Umowy w zakresie Usług
 1. Zawarcie przez Użytkownika Umowy na Usługi oraz następujące w jego wyniku Udzielenie Dostępu do określonych Materiałów Audiowizualnych dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych, w żaden sposób niepowiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Do zawarcia przez Użytkownika z Administratorem Umowy na Usługę niezbędne jest, by: (i) Użytkownik był pełnoletni w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego; (ii) Użytkownik posiadał Konto Użytkownika, założone oraz utrzymywane przez niego zgodnie z Regulaminem; (iii) przez cały czas procesu zakupowego (prowadzącego do nabycia Usługi) Użytkownik pozostawał zalogowany do swojego Konta Użytkownika; (iv) Użytkownik posługiwał się jedną z Platform Sprzętowych, spełniających wymagania techniczne, opisane w § 6 poniżej; (v) Użytkownik zaakceptował treść niniejszego Regulaminu, innych postanowień Umowy podanych w trakcie procesu zakupowego (w szczególności odnoszących się do konkretyzacji Materiałów Audiowizualnych, do których Użytkownik chciałby uzyskać dostęp, ceny za ich udostępnienie, Okresu Udostępnienia, sposobu oraz terminu płatności) oraz ewentualnie innych dokumentów regulujących zawieraną przez niego Umowę (informacje o wszystkich tego typu dokumentach oraz linki do nich – umożliwiające Użytkownikowi zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem Umowy, ich utrwalenie oraz odtwarzanie – są każdorazowo prezentowane Użytkownikowi w ramach procesu zakupowego); (vi) nastąpiło pozytywne zweryfikowanie przez Operatora Płatności uiszczenia przez Użytkownika ceny za określoną Usługę.
 3. Administrator wydaje Użytkownikowi – poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas rejestracji Konta Użytkownika – potwierdzenie zawarcia Umowy, jak również potwierdzenie wyrażenia przez niego zgody na dostarczanie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.
 4. W wyniku zawarcia Umowy z Administratorem, Użytkownik: (i) uzyskuje – za pośrednictwem Serwisu internetowego pod adresem https://over-horse.com oraz pod warunkiem pozostawania zalogowanym do swojego Konta Użytkownika oraz spełniania wymogów technicznych opisanych w § 6 poniżej – dostęp (tj. możliwość oglądania w transmisji strumieniowej) do określonych (objętych zawartą przez niego Umową) Materiałów Audiowizualnych przez Okres Udostępnienia; (ii) z ww. Materiałów Audiowizualnych Użytkownik może – co do zasady – wielokrotnie korzystać (tj. powtarzać oglądanie tej samej audycji) przez Okres Udostępnienia określony w Umowie; (iii) z ww. Materiałów Audiowizualnych Użytkownik może jednocześnie korzystać poprzez nie więcej niż dwie Platformy Sprzętowe spośród maksymalnie pięciu Platform Sprzętowych zarejestrowanych przez niego w ramach Serwisu Internetowego (zakładka Konta Użytkownika „Moje urządzenia”), które mogą być przez Użytkownika swobodnie zmieniane (w ramach ich liczbowego limitu). Powyższe zasady (w tym limity) pozostają w mocy w przypadku równoczesnego obowiązywania dwóch (lub więcej) Umów, zawartych przez Użytkownika, co w szczególności oznacza, iż ze wszystkich łącznie Materiałów Audiowizualnych objętych wszystkimi tymi Umowami Użytkownik może korzystać poprzez nie więcej niż dwie Platformy Sprzętowe.
 5. Administrator może dokonać zmiany oferty Serwisu Internetowego w zakresie dostępności poszczególnych Materiałów Audiowizualnych, bez uszczerbku dla wykonania zawartych Umów. Z tym samym zastrzeżeniem, Administrator może dokonać zmiany funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 6. Możliwość zawarcia Umowy poprzez Serwis Internetowy, jak również korzystania z Materiałów Audiowizualnych objętych już zawartą Umową może być ograniczona lub wyłączona w przypadku, gdy Użytkownik przebywa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niemniej jednak, Użytkownik zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie miał możliwość oglądania Materiałów Audiowizualnych objętych daną Umową podczas swojej czasowej obecności na obszarze innego państwa wchodzącego w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem, że przy zawarciu tej Umowy nastąpiła w stosunku do niego pozytywna weryfikacja miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści oraz zgodnie z Decyzją Wspólnego Komitetu Europejskiego Obszaru Gospodarczego Nr 158/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie włączenia rzeczonego powyżej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) do Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 7. Możliwość zawarcia Umowy, jak również korzystania z Materiałów Audiowizualnych objętych już zawartą Umową jest uzależniona od posłużenia się w tym celu przez Użytkownika wybraną Platformą Sprzętową, spośród wymienionych w § 6 Regulaminu.
 8. W przypadku usunięcia przez Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Konta Użytkownika, automatycznemu usunięciu ulegną wszystkie informacje dotyczące aktywności Użytkownika w ramach Serwisu Internetowego (w tym w szczególności historia jego zakupów). Usunięcie Konta Użytkownika oznacza równocześnie, że Użytkownik traci możliwość korzystania z Materiałów Audiowizualnych objętych Umową, którą zawarł przy jego wykorzystaniu. Późniejsza ponowna rejestracja Konta Użytkownika nie powoduje przywrócenia możliwości korzystania z Materiałów Audiowizualnych objętych ww. Umową.
 9. Korzystanie przez Użytkownika z Materiałów Audiowizualnych objętych Umową na Platformach Sprzętowych niezarejestrowanych w ramach Serwisu Internetowego (zakładka Konta Użytkownika „Moje urządzenia”), lub korzystanie z Materiałów Audiowizualnych na większej liczbie Platform Sprzętowych niż dwie jednocześnie stanowi naruszenie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 10. Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiałów Audiowizualnych objętych Umową po jej zawarciu. Powyższy dostęp zostaje Użytkownikowi przyznany natychmiast po zawarciu Umowy pod warunkiem, że w procesie zakupowym zażądał natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia treści cyfrowych, tj. przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Powyższe może nie mieć zastosowania do niektórych Materiałów Audiowizualnych, których rozpoczęcie świadczenia może rozpocząć się tylko w ściśle określonym czasie (np. w przypadku gdy oferta dotyczy Materiałów Audiowizualnych z terminem udostępnienia w przyszłości).
 11. Dostęp oraz możliwość korzystania z Materiałów Audiowizualnych objętych Umową może być utrudniona lub niemożliwa w przypadku wystąpienia awarii środowiska lub infrastruktury informatycznej, powstałej z przyczyn niezależnych od Administratora i której Administrator nie mógł zapobiec. Administrator dołoży wszelkich starań, by przywrócić możliwość niezakłóconego korzystania z Materiałów Audiowizualnych w możliwie najkrótszym czasie.
 12. Dostęp oraz możliwość korzystania z Materiałów Audiowizualnych objętych Umową może być utrudniona lub niemożliwa w związku z okresowo przeprowadzanym, zaplanowanym serwisowaniem środowiska oraz infrastruktury informatycznej. Powyższe czynności są niezbędne dla zachowania odpowiedniej jakości świadczenia Materiałów Audiowizualnych, mają krótkotrwały charakter oraz są przeprowadzane zazwyczaj w godzinach nocnych tak, by maksymalnie zminimalizować niedogodności z nimi związane.
 • 4. Konto Użytkownika
 1. Założenie Konta Użytkownika wymaga przejścia procesu rejestracji zgodnie z poszczególnymi krokami w Serwisie Internetowym.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, które są niezbędne do prawidłowego zawierania i wykonywania Umów.
 3. Założenie Konta Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem z Administratorem na czas nieoznaczony umowy o nieodpłatne świadczenie drogą elektroniczną usług korzystania z Serwisu Internetowego. Postanowienia § 5 Regulaminu stosuje się.
 4. Nowy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu w drodze odrębnego oświadczenia składanego w formie elektronicznej poprzez odznaczenie odpowiedniego pola wyboru w Serwisie Internetowym.
 5. Serwis Internetowy działa w oparciu o technologię plików “cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są zawarte w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://over-horse.com/wp-content/uploads/2020/07/2020-06-08-Polityka-prywatno%C5%9Bci-Over-Horse-IOD.pdf
 6. Dostęp do Konta Użytkownika następuje poprzez logowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które zostają ustalone w procesie rejestracji. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania tych danych w poufności wyłącznie dla siebie oraz ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.
 7. Funkcjonalności Konta Użytkownika umożliwiają zmianę wprowadzonych danych w zakresie danych adresowych, kontaktowych, sposobu płatności oraz hasła.
 8. Administrator będzie kontaktował się z Użytkownikiem w pierwszej kolejności na zapisany w danych Konta Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 • 5. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy
 1. Uprawnienie odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na tych samych zasadach co konsumentowi, przysługuje także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 221 Kodeksu cywilnego, a także osobom fizycznym, które zawarły umowę w warunkach określonych w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Użytkownik może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Z odstąpieniem od Umowy nie wiąże się obowiązek poniesienia przez Użytkownika jakichkolwiek kosztów.
 3. Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres Administratora. Administrator udostępnia wzór odstąpienia od Umowy pod adresem https://over-horse.com/zwroty-i-reklamacje/ w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, wydrukowanie i odtwarzanie.
 4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy za jego wyraźną zgodą rozpoczęcie świadczenia Materiałów Audiowizualnych objętych Umową (tj. dostarczanie treści cyfrowych) nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Powyższą zgodę Użytkownik może wyrazić podczas procesu zakupowego w postaci złożenia, w formie elektronicznej, osobnego oświadczenia woli w tym zakresie, następującego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.
 5. Użytkownik jest informowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy przed rozpoczęciem świadczenia objętych Umową Materiałów Audiowizualnych.
 • 6. Wymagania techniczne
 1. Możliwość skorzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego oraz Usług (zawarcia Umowy), a następnie korzystanie z Materiałów Audiowizualnych objętych zawartą przez niego Umową jest uzależniona od posługiwania się przez Użytkownika w tych celach odpowiednią Platformą Sprzętową w postaci komputera, spełniającą wymagania techniczne opisane poniżej: (i) zainstalowana aktualna lub jedna z dwóch poprzednich wersji przeglądarek wymienionych poniżej, jeśli nie jest zaznaczone inaczej, na systemach operacyjnych Windows 8+, Mac OSX 10.12+, z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript: a) Mozilla Firefox; b) Opera; c) Google Chrome; d) Microsoft Edge; e) Apple Safari, jeżeli wersja jest wyższa niż 10.0; (ii) wyposażenie w ekran o szerokości co najmniej 1366 px;
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Materiałów Audiowizualnych objętych zawartą przez niego Umową za pośrednictwem Platformy Sprzętowej w postaci urządzeń przenośnych, w których Użytkownik nie wprowadził modyfikacji niezgodnych z zaleceniami producenta urządzenia, określonymi w jego szczegółowych warunkach użytkowania oraz warunkach gwarancji, jest możliwe przy spełnieniu przez ww. urządzenia następujących wymagań technicznych: (i) zainstalowana i uruchomiona Aplikacja YouTube dla urządzeń przenośnych; (ii) wyposażenie w jeden z następujących systemów operacyjnych: a) najnowsza aktualna wersja systemu Android, oficjalnie opublikowana przez producenta systemu (informacje dostępne pod adresem internetowym https://www.android.com/) lub którakolwiek z dwóch wersji poprzedzających wersję najnowszą, wspierająca – według informacji producenta systemu – system zabezpieczeń treści (DRM) Widevine Modular; b) najnowsza aktualna wersja systemu iOS, oficjalnie opublikowana przez producenta systemu (informacje dostępne pod adresem internetowym http://www.apple.com/) lub którakolwiek z dwóch wersji poprzedzających wersję najnowszą.
 3. W celu spełnienia przesłanek zawartych w niniejszym paragrafie, a także w celu utrzymania zgodności treści oraz usługi cyfrowej z Umową, Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego i zgodnego z oficjalnie opublikowaną instrukcją instalacji producenta, instalowania aktualizacji: (i) przeglądarek internetowych wymienionych w ust. 1 (i) powyżej; (ii) systemów operacyjnych i aplikacji wymienionych w ust. 2 (ii) powyżej.
 4. Dla korzystania z Materiałów Audiowizualnych objętych Umową niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu. Do sprawnego korzystania z Materiałów Audiowizualnych na Platformach Sprzętowych rekomendowany jest dostęp do dowolnego typu połączenia z Internetem, o przepustowości co najmniej 6 megabitów na sekundę, oraz co najmniej 25 megabitów na sekundę w przypadku Materiałów Audiowizualnych w jakości UHD. Ani transmisja danych związana z korzystaniem z Materiałów Audiowizualnych objętych Umową, ani koszty z nią związane nie wchodzą w zakres Umowy zawartej z Administratorem i odrębnie obciążają Użytkownika, stosownie do łączącej go umowy z operatorem, z którego usług w tym zakresie korzysta.
 5. Aktualne informacje dotyczące wymagań technicznych są dostępne na stronie: https://over-horse.com/regulamin-sklepu/
 6. Ze względu na niezależne od Administratora właściwości środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik, korzystanie z Materiałów Audiowizualnych na Platformach Sprzętowych może być ograniczone lub niemożliwe, a jakość odtwarzanych materiałów obniżona – w przypadku istnienia/aktywności w ramach ww. środowiska oprogramowania pochodzącego od podmiotów trzecich lub od Użytkownika (w szczególności różnego rodzaju firewalli, programów antywirusowych, blokad, w tym uniemożliwiających wyświetlanie reklam), jego kombinacji lub konfiguracji, mających wpływ na udostępnioną funkcjonalność lub prawidłowe działanie techniczne (w tym odtwarzanie) Materiałów Audiowizualnych na Platformach Sprzętowych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, może w szczególności okazać się konieczne odinstalowanie określonego oprogramowania ze środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik lub dodanie w jego ramach określonego wyjątku.
 7. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości działania Serwisu Internetowego, ale w zakresie wynikającym z właściwości sieci Internet, z której korzysta Użytkownik, Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu Internetowego oraz korzystania z Materiałów Audiowizualnych.
 • 7. Naruszenie przez Użytkowników obowiązków w zakresie korzystania z Serwisu Internetowego, Usług oraz Materiałów Audiowizualnych
 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z udostępnionych Materiałów Audiowizualnych w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Dostęp do Serwisu Internetowego, Usług lub Materiałów Audiowizualnych może zostać Użytkownikowi zablokowany w przypadku, gdy Użytkownik: (i) wykorzystuje Serwis Internetowy, Usługi lub Materiały Audiowizualne do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich; (ii) utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu Internetowego, Usług lub Materiałów Audiowizualnych, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu Internetowego lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały Audiowizualne; (iii) podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł do Kont innych Użytkowników, w tym podejmuje próby nieuprawnionego odgadnięcia tych haseł; (iv) udostępnia login lub hasło do swojego Konta Użytkownika innym Użytkownikom lub nieuprawnionym osobom trzecim; (v) zamieszcza w Serwisie Internetowym lub środowisku informatycznym, w którym znajdują się Materiały Audiowizualne skrypty, programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu Internetowego lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały Audiowizualne; (vi) stosuje rozwiązania (w tym urządzenia lub oprogramowanie) umożliwiające korzystanie z Usługi w sposób nieuprawniony (w szczególności – nie na podstawie zawartej Umowy lub niezgodnie z jej treścią); (vii) dopuszcza się naruszenia Regulaminu – po skierowaniu do niego przez Administratora wezwania w tym zakresie oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zaniechanie.
 • 8. Prawa autorskie i prawa pokrewne
 1. Materiały Audiowizualne podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o ochronie baz danych.
 2. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do Materiałów Audiowizualnych dysponuje Administrator.
 3. Utrwalanie, kopiowanie, trwałe zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji przez Użytkownika w Materiały Audiowizualne, która byłaby sprzeczna z prawem lub postanowieniami Regulaminu, jest zabroniona.
 • 9. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące Serwisu Internetowego oraz poszczególnych Usług mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres korespondencyjny Administratora, telefonicznie (na numer telefonu: (+48) 42 203 78 10; opłata według taryfy operatora) oraz drogą elektroniczną na adres bok@over-horse.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: https://over-horse.com/kontakt/
 2. W reklamacji Użytkownik powinien opisać jej przedmiot, w szczególności wskazać Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: login, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej). Administrator może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania reklamacji.
 4. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania uważa się za jej uznanie.
 5. W sytuacji, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Administrator jest uprawniony do pozostawienia jej bez odpowiedzi.
 6. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Użytkownik, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument, a także osoba fizyczna w warunkach określonych w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta, może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych ze wskazaną Umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.07.2023 roku.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Administratora. W przypadku zawartych Umów, zmiana Regulaminu będzie miała zastosowanie tylko do Umów zawieranych po podaniu zmienionego Regulaminu do wiadomości Użytkownika, w szczególności w ramach procesu zakupowego, podczas którego Użytkownikowi jest prezentowany link do Regulaminu, którego treść akceptuje. Zmiana Regulaminu w zakresie dotyczącym świadczenia drogą elektroniczną usług korzystania z Serwisu Internetowego wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania do wiadomości Użytkownika.
 3. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie nowych warunków w zakresie dotyczącym świadczenia drogą elektroniczną usług korzystania z Serwisu Internetowego może w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości o zmianie usunąć swoje Konto Użytkownika, co będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy. W przypadku zawartych Umów świadczenie Usług zostanie przedłużone do końca Okresów Udostępnienia na dotychczasowych warunkach i z upływem ostatniego Okresu Udostępnienia umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług korzystania z Serwisu Internetowego rozwiąże się.
 4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.
 5. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie drogą elektroniczną usług korzystania z Serwisu Internetowego poprzez usunięcie Konta Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu § 3 ust. 8 i § 10 ust. 3.
 6. Administrator może z ważnych przyczyn wypowiedzieć ww. umowę za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, powiadamiając Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zapisany na Koncie Użytkownika. W okresie wypowiedzenia Użytkownik nie może zawierać nowych Umów na Usługi, a dotychczas zawarte podlegają wykonaniu do końca Okresów Udostępnienia, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 Regulaminu. W razie konieczności umowa przedłuża się. Za ważne przyczyny, w szczególności, uważa się zaprzestanie przez Administratora świadczenia usług korzystania z Serwisu Internetowego oraz rażące naruszenie przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego i Usług postanowień Regulaminu, postanowień Umów oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Wszelkie oświadczenia woli mogą być także składane na zasadach ogólnych.
Scroll to top